Visit the official SA COVID-19 website - www.sacoronavirus.co.za

Rakkers Facebook


Rugby Beleid

Die Bestuursliggaam / Beheerligaam van Randhart Rakkertjies, die Hoof en Adjunkhoof het die rugby beleid saamgestel om die nodige inligting en reëls aan die ouers oor te dra. Die rugbybeleid word geimplementeer met die hulp van rugby afrigters.

Algemeen

 • Randhart Rakkertjies sal die ouers van ingeskrewe en nuut ingeskrewe seuns wat die volgende jaar in die Graad R / 0 klasse gaan wees vroegtydig in kennis stel van die Rugby ten einde die ouers wat belangstel om te help met die afrigting genoeg geleentheid te bied om SARU se geakkrediteerde "Boksmart" kursus te voltooi voor die oefeninge begin in Februarie, van die daaropvolgende jaar.
 • Ons raai ook aan dat die onder 5 seuns (Graad RR) betrokke raak by die “Ruggakids" program wat aangebied word, ter voorbereiding vir Graad R se Rakkers Rugby.

Ouderdom

 • Slegs seuns ouer as 5, maar binne die ouderdomsgroep onder-6 sal kan deelneem aan Rakkers Rugby oefeninge en wedstryde.
 • Hierdie reël sal uiters streng toegepas word, en gevolglik sal seuns slegs in aanmerking kom vir Rakkers Rugby indien die seun (speler) op of na 1 Januarie van die betrokke kalender jaar, 6 jaar oud word - dus nie jonger as 5 jaar oud nie, maar onder geen omstandighede 7 jaar of ouer nie.

Vrywaring

 • Alle ouers of wettige voog/de moet vrywaringsvorms teken wat sowel die skool asook die afrigters vrywaar en skuldloos stel van enige skade en/of eise wat hoegenaamd mag ontstaan uit hoofde van die seun (speler) se deelname en/of betrokkenheid by Rakkers Rugby.
 • Dit is die uitsluitlike verpligting van die ouers en/af wettige voog/de van die seun (speler) om duidelik en uitdruklik aan te dui op die genoemde vrywaringsvorm indien die betrokke seun (speler) enige gebreke, siekte toestande, allergieë, spesiale voorsorg maatreëls ensomeer onder lede het en/of benodig, hetsy sodanige gebrek, toestand of welke ookal die betrokke seun (speler) asook enige ander seun (speler) negatief kan beïnvloed of ‘n moontlike risiko inhou.
 • Die bogemelde sluit in, maar is geensins beperk tot, medikasie wat benodig word deur enige seun (speler) tydens enige oefeninge en/of wedstryde.
 • Alvorens enige seun toegelaat sal word om deel te neem aan oefeninge of wedstryde moet die gemelde oorspronklike vrywaringsvorm behoorlik onderteken word deur die relevante ouers en/of wettige voog/de by die skool, ingedien word tesame met:
  • 'n afskrif van die seun se geboortesertifikaat;
  • 'n onlangse kleur ID foto van die seun;
  • volledige kontakbesonderhede van ouers en/of wettige voog/de;
  • volledige mediesefonds besonderhede (slegs indien seun 'n geregistreerde afhanklike is van 'n mediesefonds), tesame met 'n afskrif van die mediesefondskaart wat die seun aandui as 'n geregistreerde afhanklike;
  • besonderhede van die seun se normale en/of gereelde mediese praktisyn;
 • Ouers en/of wettige voog/de word hiermee formeel in kennis gestel dat die Rugby Unies nie ten gunste van kontak rugby in hierdie ouderdomsgroep is nie. Die Unies beveel aan dat kinders van hierdie ouderdomsgroep 'TAG' rugby speel. Rakkers Rugby het egter na deeglike oorweging en bepaling van die behoefte besluit om die seuns (spelers) van jongs af op te lei en te onderrig in kontak rugby. Daar sal egter geen ‘skrums’, ‘rucks’, ‘mauls’ of lynstane gedoen word nie, en is die kontak afrigting beperk tot die opleiding en oefening van “tackles”.

Oefening/Wedstryde

 • Oefeninge is geskeduleer en sal plaasvind op Maandae, Woensdae en Vrydae oggende vanaf 07:30 - 08:15, welke oefeninge aanvang sal neem in die eerste week van Februarie vir alle Graad R seuns wat rugby wil speel, en alle gemelde dokumentasie voltooi en verskaf is.
 • Rakkers Rugby oefeninge en wedstryde is slegs in die eerste en tweede kwartaal van die jaar.
 • Alle seuns (spelers), sal die geleentheid gebied word om te oefen en interne wedstryde (wat insluit die Rakkers sportdag) te speel indien daar genoeg geakkrediteerde afrigters is. Elke groepie en/of spannetjie sal beperk word tot 10 spelers per afrigter.
 • Tydens wedstryde word slegs 7, en 'n maksimum 8 spelers, op die veld toegelaat, die oorblywende seuns (spelers) sal deurentyd geroteer word ten einde elke seun (speler) die geleentheid te bied om deel te neem aan die wedstryd. Hierdie rotasie van die seuns (spelers) val binne die uitsluitlike diskresie van die afrigter, en sal geen inmenging van enige derde partye hoegenaamd geduld word nie.
 • Daar sal spanne gekies word alvorens daar aan wedstryde deelgeneem word. Die spanne sal ingedeel word in onpartydige kleure byvoorbeeld Rooi, Blou, GeeI en Groen.
 • Vir eksterne wedstryde sal die seuns (spelers) in spanne opgedeel word op grond van hulle balvaardighede en entoesiasme soos per evaluasie van die afrigtingskorps.
 • Meeste van die skole, waarteen Rakkers Rugby wedstryde speel het slegs twee spanne. Dit laat Rakkers Rugby in die ongelukkige posisie dat slegs twee spanne gekies kan word om ons te verteenwoordig in hierdie toernooie en wedstryde. In omstandighede waar ons opponent skole meer spanne beskikbaar het, sal Rakkers Rugby alles in ons vermoë doen ten einde meer spanne in te skryf, en te laat deelneem.
 • Gedurende die oggend oefen sessies by die skool sal hierdie spanne gekies word, waarna die ouers en/of wettige voogde van die seuns (spelers) in die spanne in kennis gestel sal word.
 • Wedstryde vind gewoonlik plaas op Saterdae oggende. Spelers wat gekies word moet opdaag vir die wedstryde. Die afrigters moet vroegtydig in kennis gestel word indien ‘n seun (speler) nie kan speel nie, of nie beskikbaar is vir 'n betrokke wedstryd nie.

Rugby Reëls

 • Geen skrums, lynstane of losskrums nie;
 • Spel word altyd met 'n tikskoppie hervat;
 • Indien die bal buite die speelveld beland moet die tikskop ongeveer 2 meter van die kantlyn geneem word. Die ander span moet 5 meter weg wees;
 • Waar die tikskoppie in die plek van 'n skrum toegeken word, moet die opponente ook 5 meter weg wees;
 • Die speler wat die bal tik, moet uitgee. (Hy mag nie self met die bal hardloop nie);
 • Die span wat die drie druk moet die spel weer met 'n afskop hervat;
 • Grootte van die veld is 22 meter x 10 meter;
 • Aantal spelers is 7 tot 8 op die veld tydens wedstryde. 'n Span bestaan uit 10 spelers, en die spelers word geroteer;
 • Tydsduur is 20 minute, 10 minute per kant met rustyd tussen in;
 • Punte - 'n drie tel 5 punte (geen doelskoppe)
 • Afskop vind plaas vanaf die middellyn. Dit mag 'n gewone skop of skepskop wees maar die bal mag nie oor die teenstaanders se koppe geskop word nie;
 • Die span wat afgeskop het mag slegs beweeg sodra die teenstanders die bal in besit het;
 • Die teenstanders moet ten minste 5 meter van middellyn af staan;
 • Sodra die bal of die baldraer oor die kantlyne beweeg (uit-bal) sal spel as volg voorgeset word:
 • Die span wat veroorsaak het dat die bal buite spel raak moet die bal oorhandig aan die teenstaanders;
 • Die bal word geplaas 3 meter vanaf die kantlyn regoor die plek waar die bal buite spel beweeg het;
 • Die bal word vanaf die grond opgetel, met die voet getik en moet uitgegee word;
 • Die teenstaanders moet 5 meter terugval;
 • Indien die bal doodgedruk word sal spel hervat word soos met die uit-bal vanaf die denkbeeldige kwartlyn (5 meter van die doellyn) reg oor die plek waar die bal doodgedruk is. Die speler wat die bal tik mag nie met die bal hardloop nie, die bal moet uitgegee word. Die teenstaanders moet 5 meter terug val;
 • Indien die beweging van die spel vir enige rede, insluitende losgemaal (hopies), beïndig word sal die spel hervat word soos met die uitbal op die plek waar die spel doodgeloop het. Die span in besit van die bal sal die spel weer begin. Die speler wat die bal tik mag nie met die bal hardloop nie die bal moet uitgegee word.
 • Strafskoppe sal toegeken word vir:
 • Onkantspel (daar moet 'n bietjie ruimte gegee word vir onkantspel);
 • Vuilspel - die speler word gewaarsku en dan gestraf;
 • Hoogvat - die speler word gewaarsku en dan gestraf;
 • Bal vashou tydens losgemaal (hopies) - straf dadelik;
 • By 'n losgemaal (hopies) mag die speler nie van die kant of vanaf die verkeerde kant aansluit nie - skaf dadelik;
 • Spel word hervat soos met die uit-bal op die plek waar die oortreding plaasgevind het;
 • Die teenstaanders moet 5 meter terug val;
 • Indien die oortreding plaasgevind het op die doellyn moet spel hervat soos met die uit-bal, 5 meter vanaf die doellyn.

Algemeen

 • Die bal is die onkantlyn. Die speler is onkant as hy in die teenstaander se kant van die bal is - die onkant speler mag dan nie die bal speel nie;
 • Die bal draer mag wel dryf gedurende die fase van drie druk;
 • Afstamp van 'n teenstaander met die vuis is nie toelaatbaar nie - straf dadelik;
 • Die skouer of oop palm van hand is wel toelaatbaar maar slegs op skouerhoogte of laer;
 • Die bal mag nie vorentoe aangegee word nie;
 • Indien die aanvallende span voordeel uit 'n aanslaan of vorentoe aangee kry, moet spel eerder aangaan;
 • Slegs een afrigter per span mag op die veld wees om hulp te verleen met die interpretasie van die reëls;
 • Hardloop rugby moet te alle tye aangemoedig word.

Afrigters

 • Slegs ouers, voogde wat se seun/s aktief in die rugby deelneem mag in aanmerking geneem word as afrigter.
 • Indien buitestaanders hulp wil verleen sal dit eers deur die skool Bestuursliggaam / Beheerligaam goedgekeur word. Die bestuurliggaam sal eers met die afrigters kommunikeer voordat goedkeuring verleen sal word;
 • Slegs die spanbestuurder (een van die Randhart Rakkers se personeellede) is in beheer van die rugby. Alle afrigters sal uitsluitlik kommunikeer met en aan die spanbestuurder terugvoering gee.
 • Onenigheid tussen afrigters en ouers sal onder geen omstandighede geduld word nie, en behou Randhart Rakkers uitsluitlik die reg voor om na oorweging van die saak verdere deelname van die seun (speler) aan Rakkers Rugby op te skort.
 • Alle afrigters sal in besit wees van 'n geldige "Boksmart" kaartjie en bevestiging daarvan dat hy/sy wel die "Boksmart" geakkrediteerde kursus voltooi het.
 • Elke afrigter sal verantwoordelik wees vir sy/haar span se oefening struktuur en moet beskikbaar wees tydens elke afrigtingsessie/wedstryd.
 • Indien 'n afrigter nie beskikbaar is vir 'n spesifieke afrigtingsessie of wedstryd nie sal dit vroegtydig onder die spanbestuurder se aandag gebring word.
 • Al die afrigters sal onder mekaar en met die spanbestuurder kommunikeer oor die afrigtingstegnieke ens.
 • Alle afrigters moet beskikbaar wees vir skeidsregter/Lynregter diens tydens wedstryde.

Kontak Ons


 • Rakkers Kontak Besonderhede


  011 908 4941

  011 908 9189

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Navraag Vorm

  Invalid Input
  Invalid Input
  Invalid Input
  Invalid Input
  Invalid Input
  Captcha
  Invalid Input
 • Naskool Versorging

  Rakkers Naskool
  Suritha en Lauren
  079 175 0815
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Execukids
  Paul en Lorina
  011 907 8136

  Little Bambinos
  Elizabeth
  011 869 9732
  082 958 4319

  Meredy Kids
  Lee-Anne
  072 589 3497

  Grace After Care
  079 883 9113

  Rep en Roer
  Marlize
  082 579 6746

  Kidz @ heart
  Petra
  082 441 8997

  Vervoer
  Lizelle
  083 444 4847
 • Terapeute

  Arbeidsterapeut
  Madeleine Myburgh
  079 513 3641

  Arbeidsterapeut
  Daleen Stapelberg
  082 339 6849

  Opvoedkundige Skoolsielkundige
  Talita Veldman
  011 869 1200
  084 260 3320

  Opvoedkundige Skoolsielkundige
  Iona Kotze
  011 869 9897
  082 887 1419

  Spelterapie
  Lizelle van Jaarsveld
  083 308 2619

  Spelterapie
  Marjoneke de Bruin
  072 564 4967

  Kliniese/forensiese Sielkundige
  Nellie Prinsloo
  083 268 4569

  Spraakterapeut
  Erantia Coertze
  076 818 0315

  Spraakterapeut
  Jacqueline Visser
  065 817 1909

  Geregistreerde ADHD Berader en Breingym fasiliteerder
  Duart Allers
  061 783 5849

Kaart Na Rakkers